VisPlan – Koncept

Koncept


VisPlan är konceptuellt uppdelat i 3 faser


Utveckling

Formulering och strategisättning
av planen/projektet

I VisPlan kopplas de fem grundkomponenterna; Tillståndsmål, Strategiska målområden, Förmågor, Ambitioner och Aktiviteter i hop med varandra. Vem som gör planen, ägare, ledningsgrupp eller teamet kan väljas fritt eller kombineras.

 • Från paletten av dessa fem komponenter, målar man upp sin idé/tanke, om vart man vill komma.
 • Man bestämmer tillståndsmålet och börjar forma sin egen aktivitetsplan.
 • Sedan väljer man ut och namnger de förmågor som ska utvecklas, vanligtvis 5-7 st.
 • Förmågorna utvecklas genom upp till max. 4-6 st. ambitionsområden, på varje förmåga.
 • Under av vart och ett av dessa ambitionsområden listas tillhörande aktiviteter/uppgifter.
 • Aktiviteterna valideras -kopplas mot respektive strategiska målområde, KPI:er, i matrisen.

Allt blir digitaliserat från start, inga lösa lappar eller obegripliga sammanhang. Allt sitter ihop i fyra dimensioner. Alla kommer att använda samma språk och begrepp, alla kommer att förstå varandra. Tolkningsproblematiken upphör, problemet att hitta en pedagogik för att kunna förklara för andra försvinner.


ENGAGEMANG

Implementering och kommunicering
av planen/projektet

I detta steg finslipar man de idéer och strategier som man tidigare tagit fram tillsammans. Här kan man med fördel använda sig av facilitering. Det är viktigt att ni får in de bästa idéerna under konsensus, så att er verksamhet får en så hög kvalité på planen/projektet som det bara är möjligt.

 • Under arbetet med implementeringen bildas en uppsättning vägledande principer och beslut. När de har kommunicerats och antagits, då vet alla vad som ska göras. Det genereras därför ett önskat mönster av integrerat beslutsfattande och arbetet flyter på.
 • Processen hjälper alla att komma ihåg vad som ska göras och man kan hjälpa varandra och bli ett team.
 • Nyanställda eller trainees kan taggas in på specifika arbeten istället för bara arbetsplatser, därmed kan kunskapsöverföring ske på bästa sätt.

VisPlan fungerar som ett stöd för det tillitsbaserade ledarskapet, men fungerar lika bra för chefsstyrda eller resursstyrda organisationer. Du kan situationsanpassa din ledningsfilosofi.
När planen är färdigställd, kan respektive aktivitet eller hela planen skickas till Planner/Project


FÖRÄNDRING

Genomförande och
rapportering

Vid genomförandet uppdateras trafikljusen i aktivitetsplanen. Ett rött ljus kan åtgärdas direkt, inte efter nästa möte. Antalet möten och PowerPoints kan minskas dramatiskt, arbetet sker direkt i visualiseringen.

 • Uppföljning sker genom rapportering, OKR-funktion, indikatorer och valda fokusområden.
 • Då arbetena har validerats i matrisen kan man lätt välja åtgärder som ger stor effekt för låg kostnad.
 • Och då målet är att uppnå den satta strategin, så kanske man inte behöver göra alla arbeten.
 • Då alla arbeten tänkts igenom noga, så upptäcks eventuella personalbehov i ett tidigt skede.

VisPlan har synkroniseringsfunktion i båda riktningar med Microsoft Planner, Project och DevOps.
Då VisPlan är inbyggt i Teams molnplattform, kan högsta automatiseringsgrad på rapportering uppnås.


UTVECKLING-ENGAGEMANG-FÖRÄNDRING

VisPlan stödjer det tillitsbaserade ledarskapet för de som vill arbeta i team/flödesorienterat.


Byt möten mot en arbetsmetod!
Kontakta mig nu!
Åke

Gå vidare i presentationen
VisPlan – Värdeerbjudande


Svenska Molnlösningar AB

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy